In de afgelopen jaren heeft uw gemeente zich ingespannen om de transitie van jeugdzorg, Participatiewet, WMO en aanpalende beleidsvelden zoals passend onderwijs, vorm te geven. Als wethouder of manager heeft u veel geïnvesteerd om de basis op orde te krijgen. Nu is het tijd om stil te staan. Welk lokaal effect wilde u ook alweer bereiken? En bent u nog wel op de goede weg? De thermometer sociaal domein helpt u om antwoord te krijgen op deze vragen. 

Temperaturen

De thermometer is een beknopt onderzoek dat de ‘temperatuur’ van uw gemeentelijk sociaal beleid meet. In ongeveer 1 maand voeren we het uit. Voordeel daarvan is dat u geen resultaten krijgt die inmiddels zijn achterhaald door de werkelijkheid.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door zeer ervaren adviseurs. Zo krijgt u een goed beeld van de ontwikkelingen sinds 2015. Aan het eind van het traject weet u welke stappen u moeten nemen om uw beleid en uitvoering toekomstbestendig te maken. 

Resultaat

Een digitaal overzicht met aanbevelingen op alle elementen die uw succes in het sociaal domein bepalen. Met daarin praktische suggesties en handvatten voor het effectueren van uw beleid. 

Zeven stappen

1. Samen met u geven we vorm aan het onderzoek. Wat is de reikwijdte, wie gaan we spreken, welke documenten doen er toe en welke specifieke vragen geeft u mee. We maken afspraken over de planning omdat we het onderzoek beknopt willen doen. 

 

2. Uitgangspunt van de thermometer zijn de decentralisaties. Op basis van de drie landelijke hoofddoelstellingen ‘Eigen kracht’, ‘Integraliteit’ en ‘Financiën’ stellen we vast hoe deze drie op uw lokaal niveau zijn ingevuld.

 

3. Vervolgens kijken we naar de driehoek van inwoners, professionals en die van de gemeente. Dit zijn de drie kernspelers in vrijwel elk beleidsplan sociaal domein. Hoe verhouden die zich tot elkaar? En welke veranderingen hebben er plaatsgevonden?

 

4. Als vierde stap zetten we bovengenoemde elementen in een matrix en kunnen we per hoofddoelstelling bepalen welke effecten uw gemeente wil bereiken en wat er moet gebeuren om dat te realiseren.

 

5. De vijfde stap is een terugkoppeling naar alle interne en externe personen die zijn gesproken. Met de methode van Deep Democracy gaan we met hun in gesprek en komen tot een concept eindadvies. 

 

6. Het concept eindadvies bespreken we met u. Heeft u nog een toevoeging? Wat wil u gaan doen met het advies? In het gesprek verhelderen we waar nodig, kleuren we samen bij, zijn we stevig waar het moet en scherp over het vervolg. 

 

7. We presenteren het eindadvies op een met u afgestemde wijze. U kunt denken aan een lokaal symposium, een besloten bijeenkomst of voor de bekende lade. Dat laatste willen wij liever niet maar het is uw thermometer.